ĐỘI NGŨ ACTIONCOACH CBD FIRM

Đây là chương trình dành cho Chủ doanh nghiệp và cấp Quản lý của họ muốn phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các sản phẩm huấn luyện chuyên sâu cho từng doanh nghiệp bao gồm: Freedom; Power-up; Step-up; Start-up